CLOSE CEREMONY 9.PRVI KADAR AWARDS

 

ODLUKA MEĐUNARODNOG ŽIRIJA

INTERNATIONAL JURY DESICION

 

1.       GRAND PRIX „STEĆAK KNEZA PAVLA“ ZA NAJBOLJI KRATKI IGRANI FILM U MEĐUNARODNOJ SELEKCIJI “ART KRATKI”

“ISAK”, FEDERICO TOCCHELA, ITALIJA

 

Za izuzetno prožimanje realnosti i fikcije dječijeg svijeta igre. Ovo je film stanja. Podjednako ozbiljan i dubok. Prerasta u refleksnu metaforu i uzdiže se iznad realnog i stvarnog. Uvodi nas u biblijski svijet nastanka i prvih testova čovječnosti.

 

2.       GRAND PRIX „STEĆAK KNEZA PAVLA“ ZA NAJBOLJI KRATKI IGRANI FILM U MEĐUNARODNOJ  SELEKCIJI “KRATKE PRIČE”

“POSLJEDNJE PITANJE”, PRATHAMESH KRISANG, INDIJA

….je pitanje izbora. Vječne dileme pred kojom se svi u životu iznova susrećemo. “Biti ili ne biti…” Ovdje je junak pred dilemom, poći sa drugovima u rat ili ostati? Iznevjeriti drugove ili sebe? Kroz to “Posljednje pitanje” reditelj prodire u skrivene arhetipe ljudske duše.

 

3.       GRAND PRIX „STEĆAK KNEZA PAVLA“ ZA NAJBOLJI DOKUMENTARNI FILM U SELEKCIJI “EX YU U FOKUSU”

EX AEQUO/Ravnopravna nagrada

„EOHA“, VLADIMIR PEROVIĆ, CRNA GORA

Umjetnost filmske sinteze, slika svijeta u nekoliko minuta. Jedan pastir postaje biblijski junak. Njegov nemušti jezik u sintezi sa filmskim, izdiže junaka do visina grandioznog ipostasa Tvorca. Velike strukture koja nas približava ideji smirenja I duhovne ravnoteže.

 

„PRIČA SA NASLOVNE STRANE“, SILVANA MENĐUŠIĆ, HRVATSKA

Film upozoravajuće poente. Junakinji filma glumici Dolores Lambaši nije ostavljeno pravo na “izbor”. Stvarnost je nemilosrdno baca na “raspeće”. Pod pritiskom “žute štampe” ona nema snagu da se uzdigne I istraje. Svojom smrću potire samu smrt, pred našim očima vaskrsava kao heroj, iskupitelj svih naših grijehova.

 

4.       GRAND PRIX „STEĆAK KNEZA PAVLA“ ZA NAJBOLJI DOKUMENTARNI FILM U MEĐUNARODNOJ SELEKCIJI “U FOKUSU”

“GOSTIONICA”, PEDRO NEVES, PORTUGALIJA

Izvanredan filmski ekspreminet u dokumentarnom filmu, gdje reditelj poetikom slike, zvuka I tišine gradi priču o ljudima I njihovom životu, ali bez njihovog pojavljivanja. O njima pričaju prostor I predmeti koji su bili u dodiru sa njima.

 

 

 

 

 

 

 

5.       GRAND PRIX „STEĆAK KNEZA PAVLA“ ZA NAJBOLJI KRATKI IGRANI FILM U SELEKCIJI “EX YU KRATKI”

“ĐURĐEVAK CRVENI”, HADŽI-ALEKSANDAR ĐUROVIĆ, SRBIJA

Ovo je priča o suprotnosti između ljudskog I zvjerskog u čovjeku. Voz kroz film metaforčki donosi I odnosi vrijeme na krilima pjesme. Ona postaje božansko svijetlo nade, nade u čovjeka. To je himna pobjede svjetla nad tamom.

 

6.       SPECIJALNA NAGRADA “ZLATNI LEPTIR”, PO ODLUCI SELEKTORA FESTIVALA, DODJELJUJE VIVA FILM FESTIVAL SARAJEVO

“ĐURĐEVAK CRVENI”, HADŽI-ALEKSANDAR ĐUROVIĆ, SRBIJA

 

AWARDS

1.       GRAND PRIX "TOMBSTONE Prince Pavle" FOR THE BEST SHORT FILM IN INTERNATIONAL SELECTION “ART SHORT”

“ISAAC”, short movie, FEDERICO TOCCHELA, 15’, 2013, ITALY

For the ideal connection between reality and fiction of children's world of games. This is a film of condition. Equally serious and deep. Turns into a reflexive metaphor and rises above the real and actual. Introduces us to the world of biblical origin and initial tests of humanity.

 

2.       GRAND PRIX "TOMBSTONE Prince Pavle" FOR THE BEST SHORT FILM IN INTERNATIONAL SELECTION “SHORT STORIES”

“ONE LAST QUESTION”, short movie,  PRATHAMESH KRISANG, 30’, 2015., INDIA

One Last question  ... .is a question of choice. Eternal dilemma facing all of life we meet again. "To be or not to be ..." Here is the hero of a dilemma, to go with friends to battle or to stay? Betraying others or yourself? Through this "ultimate question" director penetrates into the hidden archetypes of the human soul.

 

3.       GRAND PRIX "TOMBSTONE Prince Pavle" FOR THE BEST DOCUMENTARY FILM IN SELECTION  “EX YU IN FOCUS”

EX AEQUO

 

„EOHA“,VLADIMIR PEROVIĆ, MONTENEGRO

Art film synthesis, the picture of the world in minutes. A shepherd becomes biblical hero. His animal language in the synthesis of the film, the hero rises to the heights of grandiose Creator. Great structure that brings us closer to the idea of serenity and spiritual balance.

 

„THE COVER STORY“, SILVANA MENĐUŠIĆ, CROATIA

Film warning point. The heroine of the film actress Dolores Lambasa not allowed the right to "choice". The reality was mercilessly thrown to the "crucifixion". Under pressure from the "yellow press", she has no courage to stand up and endure. His death erases dying before our eyes is resurrected hero, redeemer of all our sins.

 

4.       GRAND PRIX "TOMBSTONE Prince Pavle" FOR THE BEST DOCUMENTARY FILM IN INTERNATIONAL SELECTION “ IN FOCUS”

“INN”, PEDRO NEVES, 20’, 2014., PORTUGAL

Outstanding film experiment in documentary film where the director poetic images, sound and silence builds a story about people and their lives, without their appearance. About them talking space and objects that have been in contact with them.

 

 

5.       GRAND PRIX "TOMBSTONE Prince Pavle" FOR THE BEST SHORT FILM IN SELECTION “EX YU SHORT”

“THE BLOODY LILLY OF THE VALLEY”, HADŽI-ALEKSANDAR ĐUROVIĆ, SRBIJA

This is a story about the contrast between the human and the animal in man. Train through the film metaphorically brings and takes time on the wings of song. The song becomes the divine light of hope, hope in man. It is a hymn of victory of light over darkness.

 

6.       SPECIAL AWARD "GOLDEN BUTTERFLY", BY THE DECISION OF SELECTOR OF THE FESTIVAL AWARDED VIVA FILM FESTIVAL SARAJEVO

“THE BLOODY LILLY OF THE VALLEY”, HADŽI-ALEKSANDAR ĐUROVIĆ, SRBIJA

 

Festivalski odbor dodjeljuje/ Festival Committee awarded

 

Specijalne nagrade festivala:

 

1.       „BITI ILI NE IVAN HITI“, BRANKO LAZIĆ,  RS/BIH

2.       “RESTART“, DEJAN PETROVIĆ,  SRBIJA

3.       “MRTVI“, TAMARA VON STEINER, SRBIJA

4.       “MOUSSE”, JOHN HELBERG, SWEDEN

                  Special prize of the festival:

 

1. "TO BE OR NOT  IVAN HITI", RS / BiH

2. "RESTART“, Dejan Petrovic, SERBIA

3. "Dead", Tamara von Steiner, SERBIA

4. "Mousse" short move, JOHN Helberg, SWEDEN

 

Ovogodišnja festivalska selekcija potvrdila je kontinuitet, prije svega umjetničkog pristupa, na kome je izgrađena cijela ideja Prvog kadra. U sagledavanju odnosa između teme i ideje, dat je akcenat na autorski stav, odnosno umjetničku ideju.

This year's festival selection confirmed continuity, particularly artistic approach, on which is built the whole idea of „Prvi kadar“. In considering the relationship between themes and ideas, stress is given to the author attitude, or an artistic idea.

Žiri/Jury:

Dragan Elčić, reditelj/director, Srbija/Serbia

Jelena Mila, direktor/director Banef, Švedska/Sweden

Dejan Dabić, filmski kritičar/film critics, Srbija/Serbia

 

Istočno Sarajevo/East Sarajevo, 12.11.2015.

 

 

Share this post
FaceBook  Twitter