AKTUELNO

SUBMISSION YOUR MOVIE ON CLICK FOR FESTIVALS

It's easy easy way to submit your move on this link:

https://www.clickforfestivals.com/prvi-kadar-international-film-festival

12. PRVI KADAR KONKURS

12. East Sarajevo Film Fest „Prvi kadar“ raspisao je konkurs za takmičarski program festivala. Pravo učešća na festivalu imaju dokumentarni i kratki igrani filmovi, čija proizvodnja nije starija od dvije godine. Rok za prijavu je 01. juli, 2018. godine.

 

Filmovi će se takmičiti u 5 festivalskih selekcija:

 

           „U fokusu“-  Međunarodna selekcija dokumentarnih filmova stranih autora

          „Eks JU u fokusu“- Regionalna selekcija dokumentarnih filmova autora sa eks JU prostora

           „Kratke priče“- Međunarodna selekcija kratkih igranih filmova domaćih i stranih autora

           „Ključ za film“- Međunarodna selekcija kratkih igranih filmova studenata filmskih akademija iz zemlje i svijeta

           „Novi pogledi“- Međunarodna selekcija dokumentarnih filmova studenata filmskih akademija iz zemlje i svijeta

 

I ove godine autori će se takmičiti za prestižne festivalske nagrade: Filmska klapa, za filmove u studentskim selekcijama, Pečat „Kneza Pavla“, za ostale festivalske selekcije i Gran pri za najbolji film festivala.

 

Ovogodišnji festival će se održati od 12-16. novembra, 2018. godine pod motom „Prvi kadriraj!“. Moto festivala podstiče filmske autore da tragaju za novim filmskim pričama i prvi ih zabilježe. Na taj način, festival pokreće inspiraciju i kreativnost,  u stvaranju filmskih ostvarenja sa upečatiljivim stavom. Moto festivala je i poruka mladima da se bave filmom i filmskom umjetnošću.

 

Pored bogatog takmičarskog programa, publika će i ove godine uživati u raznovrsnom pratećem programu festivala, u okviru koga će biti održana Filmska škola Prvog kadra sa Radionicama dokumentarnog i animiranog filma, DokMasterKlas predavanje, promocije filmskih izdanja, izložbe, projekcije najnovijih igranih filmova iz regiona, promocije filmskih festivala, Veče laureata, Veče velikana, Dječiji filmski program KIDS Fest i specijalne filmske projekcije.

I ove godine očekuje se veliki broj gostiju, među kojima su značajni filmski stvaraoci i autori iz cijelog svijeta.

 

KONKURS

 

1. Uslovi za učešće

a) filmovi čija produkcija nije starija od dvije godine

 

2. Rok za prijavu

Rok za prijavu filmova i pratećeg materijala (pogledati sekciju 5) je 1. juli, 2018. godine.

 

3.Filmske kategorije

Filmovi se takmiče u dvije kategorije: dokumentarni (sve dužine) i kratki igrani filmovi.

 

4.Formati i standardi

 

Filmovi koji nisu snimljeni na Engleskom jeziku moraju da imaju engleski titl i jasno naveden naziv filma na engleskom. Prvi kadar nudi mogućnost on-line prijavljivanja preko on line platformi: FilmFreeWay, Click For Festivals, Fest home ili slanja prijave, promo materijala i linka sa filmom na našu e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

 

5.Filmski materijal

Uključuje propratni materijal za štampanje festivalskih publikacija (fotografije, sinopsis, biografiju reditelja, novinski članci, lista nagrada i učešća na festivalima).

 

6. Selekcija filmova

Zvanični festivalski program biće objavljen na našem sajtu: www.lutfest.com najkasnije do 10. oktobra, 2018. godine. Autori čiji su filmovi prošli selekciju, biće obaviješteni lično. Festival zadržava pravo izmjene programa u skladu sa pravilnikom festivala.

 

8.Promocija

Prvi kadar ima pravo da koristi film i prateći filmski materijal u promotivne svrhe festivala.

 

 

CLOSE CEREMONY 9.PRVI KADAR AWARDS

 

ODLUKA MEĐUNARODNOG ŽIRIJA

INTERNATIONAL JURY DESICION

 

1.       GRAND PRIX „STEĆAK KNEZA PAVLA“ ZA NAJBOLJI KRATKI IGRANI FILM U MEĐUNARODNOJ SELEKCIJI “ART KRATKI”

“ISAK”, FEDERICO TOCCHELA, ITALIJA

 

Za izuzetno prožimanje realnosti i fikcije dječijeg svijeta igre. Ovo je film stanja. Podjednako ozbiljan i dubok. Prerasta u refleksnu metaforu i uzdiže se iznad realnog i stvarnog. Uvodi nas u biblijski svijet nastanka i prvih testova čovječnosti.

 

2.       GRAND PRIX „STEĆAK KNEZA PAVLA“ ZA NAJBOLJI KRATKI IGRANI FILM U MEĐUNARODNOJ  SELEKCIJI “KRATKE PRIČE”

“POSLJEDNJE PITANJE”, PRATHAMESH KRISANG, INDIJA

….je pitanje izbora. Vječne dileme pred kojom se svi u životu iznova susrećemo. “Biti ili ne biti…” Ovdje je junak pred dilemom, poći sa drugovima u rat ili ostati? Iznevjeriti drugove ili sebe? Kroz to “Posljednje pitanje” reditelj prodire u skrivene arhetipe ljudske duše.

 

3.       GRAND PRIX „STEĆAK KNEZA PAVLA“ ZA NAJBOLJI DOKUMENTARNI FILM U SELEKCIJI “EX YU U FOKUSU”

EX AEQUO/Ravnopravna nagrada

„EOHA“, VLADIMIR PEROVIĆ, CRNA GORA

Umjetnost filmske sinteze, slika svijeta u nekoliko minuta. Jedan pastir postaje biblijski junak. Njegov nemušti jezik u sintezi sa filmskim, izdiže junaka do visina grandioznog ipostasa Tvorca. Velike strukture koja nas približava ideji smirenja I duhovne ravnoteže.

 

„PRIČA SA NASLOVNE STRANE“, SILVANA MENĐUŠIĆ, HRVATSKA

Film upozoravajuće poente. Junakinji filma glumici Dolores Lambaši nije ostavljeno pravo na “izbor”. Stvarnost je nemilosrdno baca na “raspeće”. Pod pritiskom “žute štampe” ona nema snagu da se uzdigne I istraje. Svojom smrću potire samu smrt, pred našim očima vaskrsava kao heroj, iskupitelj svih naših grijehova.

 

4.       GRAND PRIX „STEĆAK KNEZA PAVLA“ ZA NAJBOLJI DOKUMENTARNI FILM U MEĐUNARODNOJ SELEKCIJI “U FOKUSU”

“GOSTIONICA”, PEDRO NEVES, PORTUGALIJA

Izvanredan filmski ekspreminet u dokumentarnom filmu, gdje reditelj poetikom slike, zvuka I tišine gradi priču o ljudima I njihovom životu, ali bez njihovog pojavljivanja. O njima pričaju prostor I predmeti koji su bili u dodiru sa njima.

 

 

 

 

 

 

 

5.       GRAND PRIX „STEĆAK KNEZA PAVLA“ ZA NAJBOLJI KRATKI IGRANI FILM U SELEKCIJI “EX YU KRATKI”

“ĐURĐEVAK CRVENI”, HADŽI-ALEKSANDAR ĐUROVIĆ, SRBIJA

Ovo je priča o suprotnosti između ljudskog I zvjerskog u čovjeku. Voz kroz film metaforčki donosi I odnosi vrijeme na krilima pjesme. Ona postaje božansko svijetlo nade, nade u čovjeka. To je himna pobjede svjetla nad tamom.

 

6.       SPECIJALNA NAGRADA “ZLATNI LEPTIR”, PO ODLUCI SELEKTORA FESTIVALA, DODJELJUJE VIVA FILM FESTIVAL SARAJEVO

“ĐURĐEVAK CRVENI”, HADŽI-ALEKSANDAR ĐUROVIĆ, SRBIJA

 

AWARDS

1.       GRAND PRIX "TOMBSTONE Prince Pavle" FOR THE BEST SHORT FILM IN INTERNATIONAL SELECTION “ART SHORT”

“ISAAC”, short movie, FEDERICO TOCCHELA, 15’, 2013, ITALY

For the ideal connection between reality and fiction of children's world of games. This is a film of condition. Equally serious and deep. Turns into a reflexive metaphor and rises above the real and actual. Introduces us to the world of biblical origin and initial tests of humanity.

 

2.       GRAND PRIX "TOMBSTONE Prince Pavle" FOR THE BEST SHORT FILM IN INTERNATIONAL SELECTION “SHORT STORIES”

“ONE LAST QUESTION”, short movie,  PRATHAMESH KRISANG, 30’, 2015., INDIA

One Last question  ... .is a question of choice. Eternal dilemma facing all of life we meet again. "To be or not to be ..." Here is the hero of a dilemma, to go with friends to battle or to stay? Betraying others or yourself? Through this "ultimate question" director penetrates into the hidden archetypes of the human soul.

 

3.       GRAND PRIX "TOMBSTONE Prince Pavle" FOR THE BEST DOCUMENTARY FILM IN SELECTION  “EX YU IN FOCUS”

EX AEQUO

 

„EOHA“,VLADIMIR PEROVIĆ, MONTENEGRO

Art film synthesis, the picture of the world in minutes. A shepherd becomes biblical hero. His animal language in the synthesis of the film, the hero rises to the heights of grandiose Creator. Great structure that brings us closer to the idea of serenity and spiritual balance.

 

„THE COVER STORY“, SILVANA MENĐUŠIĆ, CROATIA

Film warning point. The heroine of the film actress Dolores Lambasa not allowed the right to "choice". The reality was mercilessly thrown to the "crucifixion". Under pressure from the "yellow press", she has no courage to stand up and endure. His death erases dying before our eyes is resurrected hero, redeemer of all our sins.

 

4.       GRAND PRIX "TOMBSTONE Prince Pavle" FOR THE BEST DOCUMENTARY FILM IN INTERNATIONAL SELECTION “ IN FOCUS”

“INN”, PEDRO NEVES, 20’, 2014., PORTUGAL

Outstanding film experiment in documentary film where the director poetic images, sound and silence builds a story about people and their lives, without their appearance. About them talking space and objects that have been in contact with them.

 

 

5.       GRAND PRIX "TOMBSTONE Prince Pavle" FOR THE BEST SHORT FILM IN SELECTION “EX YU SHORT”

“THE BLOODY LILLY OF THE VALLEY”, HADŽI-ALEKSANDAR ĐUROVIĆ, SRBIJA

This is a story about the contrast between the human and the animal in man. Train through the film metaphorically brings and takes time on the wings of song. The song becomes the divine light of hope, hope in man. It is a hymn of victory of light over darkness.

 

6.       SPECIAL AWARD "GOLDEN BUTTERFLY", BY THE DECISION OF SELECTOR OF THE FESTIVAL AWARDED VIVA FILM FESTIVAL SARAJEVO

“THE BLOODY LILLY OF THE VALLEY”, HADŽI-ALEKSANDAR ĐUROVIĆ, SRBIJA

 

Festivalski odbor dodjeljuje/ Festival Committee awarded

 

Specijalne nagrade festivala:

 

1.       „BITI ILI NE IVAN HITI“, BRANKO LAZIĆ,  RS/BIH

2.       “RESTART“, DEJAN PETROVIĆ,  SRBIJA

3.       “MRTVI“, TAMARA VON STEINER, SRBIJA

4.       “MOUSSE”, JOHN HELBERG, SWEDEN

                  Special prize of the festival:

 

1. "TO BE OR NOT  IVAN HITI", RS / BiH

2. "RESTART“, Dejan Petrovic, SERBIA

3. "Dead", Tamara von Steiner, SERBIA

4. "Mousse" short move, JOHN Helberg, SWEDEN

 

Ovogodišnja festivalska selekcija potvrdila je kontinuitet, prije svega umjetničkog pristupa, na kome je izgrađena cijela ideja Prvog kadra. U sagledavanju odnosa između teme i ideje, dat je akcenat na autorski stav, odnosno umjetničku ideju.

This year's festival selection confirmed continuity, particularly artistic approach, on which is built the whole idea of „Prvi kadar“. In considering the relationship between themes and ideas, stress is given to the author attitude, or an artistic idea.

Žiri/Jury:

Dragan Elčić, reditelj/director, Srbija/Serbia

Jelena Mila, direktor/director Banef, Švedska/Sweden

Dejan Dabić, filmski kritičar/film critics, Srbija/Serbia

 

Istočno Sarajevo/East Sarajevo, 12.11.2015.

 

 

11.PRVI KADAR AWARDS

11. International Film Festival “Prvi kadar-Pravi kadar”

06th – 110th November, 2017.

East Sarajevo, Republic of Srpska

Bosnia and Herzegovina

 

FESTIVAL AWARD:

1. GRAND PRIX “TOMBSTONE OF PRINCE PAVLE” FOR THE BEST MOVIE OF THE FESTIVAL

RUPA'S BOUTIQUE/ Rupin butik, Glória Halász, dokumentarni/documentary, 52', 2017, Mađarska/Hungary

Obrazloženje:

Kada žene žrtve nasilja životnim optimizmom pobeđuju stvarnost I ulivaju nadu u život.

2.  FILM CLAPBOARD FOR THE BEST STUDENT DOCUMENTARY MOVIE IN SELECTION “NEW VIEW”

       ZVUK LAMPAŠA/Sound of light, Anthonia Milcheva (Bulgaria), dokumentarni/documentary, 13', 2016, Srbija/Serbia

Explanation:

Escape from everyday life to the love of extinct trades.

3. FILM CLAPBOARD FOR THE BEST SHORT MOVIE IN SELECTION “KEY FOR THE MOVIE” It is awarded equally to films:

EPITAPH/Epitaf, Dušan Golubović, kratki igrani/short film, 11' , 2017, Srbija/Serbia

       PAPARUDA/Paparuda, Lucia Lupu, kratki igrani/short film, 14', 2016, Moldavija/Moldova

 

Explanation:

The award divides two films equally into the aesthetic values and the author's gift.

4. “STAMP OF PRINCE PAVLE” FOR THE BEST SHORT MOVIE IN SELECTION “SHORT STORIES”

FLUFFY/Flafi, Lee Filipovski, kratki igrani/short film, 24', 2016, Srbija/Serbia

Explanation:

A reflex metaphor of the time in which we live and a dilemma: to stay or to go, which breaks through the child's growing up.

5. “STAMP OF PRINCE PAVLE” FOR THE BEST DOCUMENTARY MOVIE IN SELECTION “IN FOCUS”

FLOTEL EUROPA/Flotel Europa, Vladimir Tomić, dokumentarni/documentary, 71', 2015, Danska/ Denmark, Srbija/Serbia

Explanation:

A Bible story woven from personal archival material of remarkable emotional charge.

6. “STAMP OF PRINCE PAVLE” FOR THE BEST DOCUMENTARY MOVIE IN SELECTION “EX YU IN FOCUS”

DVIJE ŠKOLE/Two Schools,  Srđan Šarenac, dokumentarni/documentary, 43', 2017, BiH/, Srbija/Hrvatska, BiH/Serbia/Croatia

Explanation:

The story of the Bosnian Gordian knot, which is in peace, is not resolved still.

 

7. SPECIAL AWARD OF THE JURY

THE FATHER'S LANGUAGE/Očev jezik, Christina Suks,  kratki igrani/short film, 15', 2016, Rumunija/Romania

Explanation:

Misunderstanding among family members in which father and daughter speak different languages and come from different nationalities.

8. SPECIAL AWARD OF THE JURY

SLATKO OD NIŠTA /In Praise of Nothing, Boris Mitić, dokumentarni/documentary, 78', 2017, Srbija/Hrvatska, Serbia/Croatia

Explanation:

         When nothing or anything is created from anything ... it is art

 

Jury:

Dragan Elčić, director, president, RS / BiH

Dana Dimitriu-Chelba, Member, Director of the Bucharest Film Festival, Romania

Dragan Marinković, pr and marketing manager, Yugoslav Film Archive, Serbia

AWARD "GOLDEN GRAIN" FOR BEST FILM AUDIENCE CHOICE-awarded Company “Zlatno zrno”

             “LICA LAFORE”, Denisa Bojića, koji je izazvao najviše emocija kod publike

 

      SPECIAL AWARD “GOLDEN BUTTERFLY”- awarded VIVA FILM FESTIVAL SARAJEVO according to the protocol on cooperation

PO SUNCU HODA/In Memory off, Stefan Krasić, kratki igrani/short film, 30', 2017, Srbija/Serbia

 

East Sarajevo, 10th November, 2017.                

8.PRVI KADAR AWARDS

8.PRVI KADAR AWARDS

PRESS  OFF INTERNATIONAL JURY

 

1.       FILM CLAPBOARD FOR THE BEST SHORT FILM IN SELECTION ART SHORT

LOVE AT THE FIRST SIGHT, Mark Playne, SPAIN-GREAT BRITAIN

Justification:
The author of this story has shown us all his talents through artistic cinematic, poetic images, sound and silence, evoking the mystery of love without limits.

2.      GRAND PRIX "TOMBSTONE Prince Pavle" FOR THE BEST SHORT FILM IN SELECTION SHORT STORIES I’M A SHARPENER, Mahdi Lepart, France

Justification:

Psychological dramawhich with film atmosphere erases genre, metaphorical writing out the human soul.

3.       GRAND PRIX "TOMBSTONE Prince Pavle" FOR THE BEST DOCUMENTARY FILM IN SELECTION  EX YU IN FOCUS

 (awarded by the Ministry of Education and Culture of Republic of Srpska)

BIKES TELLS STORIES, Milan Lisica, Serbia

Justification:
The story of human motives on two wheels, over which the author creates a film unity of space, time and action.
                                                  

4.      GRAND PRIX "TOMBSTONE Prince Pavle" FOR THE BEST DOCUMENTARY FILM IN SELECTION IN FOCUS  LAST DREAMS, Estephan Wagner, Denmark

Justification:
In this film, the camera assumes the presence of the divine attributes, showing us the way of a new beginning after death.

 

 

5.       GRAND PRIX "TOMBSTONE Prince Pavle" FOR THE BEST SHORT FILM IN SELECTION EX YU SHORT

HIBERNATION, Hadži-Aleksandar Đurović, Serbia

Justification:
Only the power of the film, in this case using an internal narrative, as a by-film process, it gives us a chance to get to know what we say to each other at the final separation, if we had courage in real life.

6.SPECIAL PLAQUE FOR BREATH OF LIFE, Snježena Brezo, Republic of Srpska

Justification:
Film cautionary point that the chronology of one tragic event exposes human hypocrisy.

 

Jury:

 

President  Dragan Elčić, director Serbia

 Milovan Pandurević, director of the Film Archive of Republic of Srpska, RS

Predrag Kajganić-Pixi, TV producer, Serbia

Potkategorije

Konkursi i aplikacije